Tuesday, December 19, 2006

ปฏิรูปการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หลายต่อหลายครั้งที่มักได้ยินข้อวิจารณ์ต่อการพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาไทยว่าประสบกับความล้มเหลว มีการพัฒนาอย่างไม่ถูกจุด หรือขาดความจริงใจในการปฏิรูป จะด้วยเหตุใดก็ตาม คงต้องยอมรับว่า ระบบการศึกษาที่เป็นรากฐานในการพัฒนาคน อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ กำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “เดินไปข้างหน้าแบบเสื่อมถอย” หรือ “เติบโตแต่ไม่เจริญก้าวหน้า” มาตรวัดที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ก็คือ คุณภาพของสังคม และคุณธรรมของคนในสังคมที่ลดลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

หากจะนำเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นโจทย์ตั้งต้นในการพัฒนาการศึกษา ก็ยังถือว่ายอมรับได้ เพราะเศรษฐกิจ ก็คือเรื่องของปากท้องและความเป็นอยู่ ที่ถือเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ เศรษฐกิจพอเพียงได้กลายมาเป็นกระแสแห่งการพัฒนาในแทบทุกเรื่อง (ด้วยหวังว่า “กระแส” จะพัฒนามาเป็น “วิถี” ในวันข้างหน้า)... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ พอเพียงภิวัตน์) External Link [Archived]

No comments: