Monday, December 04, 2006

ซีเอสอาร์ : คือ "การลงทุน" หรือ "การทำบุญ"

การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) นับเป็นการลงทุน หรือเป็นการทำบุญ เป็นอีกคำถามหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องซีเอสอาร์อยู่ไม่น้อย บ้างก็เห็นว่าซีเอสอาร์เป็นเรื่องของการลงทุน บ้างก็เห็นต่างว่าซีเอสอาร์นั้นเป็นเรื่องของการทำบุญ ในบทความนี้ จะได้พยายามชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างซีเอสอาร์ที่เป็นการลงทุนกับซีเอสอาร์ที่เป็นการทำบุญ... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ CSR Knowledge) External Link [Archived]

No comments: