Wednesday, April 08, 2009

รายงาน CSR ประเทศไทย

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเวที “รายงาน CSR ประเทศไทย” ขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยนอกจากได้มีการเผยผลสำรวจแนวโน้มการดำเนินกิจกรรม CSR ในปี 2552 จากผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นแล้ว ยังได้มีการนำข้อมูลที่สังเคราะห์ จากผลการระดมสมองที่ตกผลึกเป็นแนวทาง CSR โมเดลภูมิปัญญาท้องถิ่น 75 จังหวัดทั่วประเทศ จากการเดินทางสายเสริมสร้างความรู้ CSR สู่ภูมิภาค ในโครงการ CSR Campus มานำเสนอในงานครั้งนี้ด้วย

ข้อมูล CSR ในแต่ละภูมิภาค ที่เป็นการระดมสมองจากผู้เข้าร่วมโครงการ CSR Campus จำนวน 4,000 คนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้เลือก “ธรรมชาติ-ศิลปวัฒนธรรม” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย

กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 19 จังหวัด จะเน้น “อาชีพ-แหล่งผลิต” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ เรื่องข้าวและเกษตรอินทรีย์ การฟื้นฟูแหล่งผลิตและอารยธรรมดั้งเดิม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งการแก้ไขภาวะโลกร้อน

ส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด จะมุ่งลดผลกระทบ “สังคม-สิ่งแวดล้อม” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ความเป็นอยู่และความปลอดภัยในการบริโภค การฟื้นฟูธรรมชาติการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนประเด็นเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ และชุมชน

ขณะที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ชูสังคม “สะอาด-น่าอยู่” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัญหามลภาวะจากขยะน้ำเสีย และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

สำหรับรายละเอียดแนวทางการพัฒนา CSR ในแต่ละจังหวัด ทางโครงการฯ ได้จัดทำเป็นหนังสือ CSR 4 ภาค บทสรุปแห่งการเดินทางของโครงการ CSR Campus องค์กรธุรกิจใดที่สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ และใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมตลอดจนบริบทของสังคมท้องถิ่นที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร.02-104- 3508 หรือ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (CSR Office) โทร.02-202-8000 และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สำนักงานวางแผนส่งเสริมสังคม โทร. 02-386-1393-5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...(จากคอลัมน์ บริหารธุรกิจ-บริบาลสังคม) External Link [Archived]