Friday, September 26, 2008

รวมบทความ 20CEOs-20IDEAs

1. เรื่อง CSR ที่ CEO ควรรู้
2. CEO ในแบบ NGO
3. 6 ชนิดกิจกรรมเพื่อสังคม
4. เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี
5. รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR
6. CSR กับการบริโภคที่ยั่งยืน
7. CSR ในมุมมองของ OECD
8. CSR ในการนำเสนอข่าว
9. CSR CAMP ที่เขาใหญ่
10. CSR ในสังคมอีสาน
11. CSR ถิ่นล้านนา
12. ล่องใต้ ดู CSR อันดามัน
13. เจาะข้อมูล CSR ลุ่มเจ้าพระยา

เจาะข้อมูล CSR ลุ่มเจ้าพระยา

หลายจังหวัดในประเทศไทยขณะนี้ กำลังประสบภาวะน้ำท่วมหนัก ครัวเรือนหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมาก และคงต้องใช้เวลานานกว่าที่จะฟื้นสู่สภาพปกติ ก็อยากจะขอหน่วยราชการซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบให้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และอยากเชิญชวนให้ภาคเอกชนที่มีทรัพยากรและมีกำลังเหลือจากการประกอบธุรกิจเข้ามาร่วมกันช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง

การเข้าช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) รูปแบบหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชนิดของการบริจาค (Philanthropy) เงิน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ที่เมื่อดูจากผลการสำรวจวิจัยของสถาบันไทยพัฒน์ในการลงพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ จะพบว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของสัดส่วนกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย

กรณีของจังหวัดในภาคกลางที่สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และบจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ออกตระเวนเดินสายเปิดเวทีสัญจรในพื้นที่ทั้ง 25 จังหวัด (รวมภาคตะวันออก) ก็ได้ค้นพบประเด็นซีเอสอาร์ที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นเช่นกัน... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ 20CEOs20IDEAs) External Link [Archived]

Tuesday, September 09, 2008

ล่องใต้ ดู CSR อันดามัน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ในแต่ละภูมิภาค ย่อมมีความแตกต่างกันตามบริบทของสังคมไม่มากก็น้อย ถ้าพิจารณาภูมิประเทศของภาคใต้ จะพบว่าภาคใต้มีศักยภาพด้านที่ตั้งที่มีพื้นที่เปิดสู่ทะเลทั้งสองด้าน มีอาณาเขตด้านใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและมีข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบ JDS และกรอบ IMT-GT มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งบนบกและในทะเล จึงเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และประมงที่สำคัญของประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ภาคใต้จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่กลับมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เป็นฐานการผลิตโดยเฉพาะทรัพยากรประมง และปัญหามลภาวะจากขยะและน้ำเสียในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ทั้งนี้ ผลการระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนา CSR ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จากการเดินสายเปิดเวทีสัญจรในพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัด โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการนำ CSR มาใช้จัดการกับปัญหามลภาวะจากขยะ น้ำเสีย และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งกำลังเข้ามาสร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างมาก

สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคตะวันออก ในวันที่ 22-25 กันยายนนี้ คณะวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ จะเดินสายเปิดเวทีให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ตามลำดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและค้นหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csrcampus.com... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ 20CEOs20IDEAs) External Link [Archived]