Tuesday, September 09, 2008

ล่องใต้ ดู CSR อันดามัน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ในแต่ละภูมิภาค ย่อมมีความแตกต่างกันตามบริบทของสังคมไม่มากก็น้อย ถ้าพิจารณาภูมิประเทศของภาคใต้ จะพบว่าภาคใต้มีศักยภาพด้านที่ตั้งที่มีพื้นที่เปิดสู่ทะเลทั้งสองด้าน มีอาณาเขตด้านใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและมีข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบ JDS และกรอบ IMT-GT มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งบนบกและในทะเล จึงเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และประมงที่สำคัญของประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ภาคใต้จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่กลับมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เป็นฐานการผลิตโดยเฉพาะทรัพยากรประมง และปัญหามลภาวะจากขยะและน้ำเสียในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ทั้งนี้ ผลการระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนา CSR ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จากการเดินสายเปิดเวทีสัญจรในพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัด โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการนำ CSR มาใช้จัดการกับปัญหามลภาวะจากขยะ น้ำเสีย และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งกำลังเข้ามาสร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างมาก

สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคตะวันออก ในวันที่ 22-25 กันยายนนี้ คณะวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ จะเดินสายเปิดเวทีให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ตามลำดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและค้นหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csrcampus.com... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ 20CEOs20IDEAs) External Link [Archived]

No comments: