Friday, August 22, 2008

CSR ถิ่นล้านนา

เมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ในสังคมอีสาน 19 จังหวัด ที่โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค (CSR Campus) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม,ดีแทค,โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สำหรับผลการระดมสมองเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนา CSR ในสังคมภาคเหนือ สามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย

สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคกลาง ปลายเดือนสิงหาคมนี้ คณะวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ จะเดินสายเปิดห้องเรียนและค้นหาโมเดล CSR ในภาคกลาง 8 จังหวัด สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csrcampus.com... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ 20CEOs20IDEAs) External Link [Archived]

No comments: