Thursday, July 17, 2008

CSR ในสังคมอีสาน

ความตื่นตัวในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ขณะนี้มิได้จำกัดวงอยู่เพียงในเขตกรุงเทพฯ หรือกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองเท่านั้น แต่ได้แผ่ขยายวงไปยังภูมิภาคสู่นักธุรกิจและผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ต่างก็ให้ความสนใจในเรื่อง CSR เช่นกัน ดูได้จากมาตรวัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค (CSR Campus) ซึ่งได้จัดตระเวนไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมเฉียดพันคนในภาคอีสานทั้ง 19 จังหวัด

ในห้องเรียน CSR Campus สัญจร นอกจากการบรรยายให้ความรู้ที่ถูกต้องเจาะลึกแล้ว ยังมีการพูดถึงเทคนิคการพัฒนา CSR ในกระบวนการธุรกิจ วิธีการดำเนินกิจกรรม CSR ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการดำเนินกิจการโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นตัวตั้ง และการทำเวิร์คชอปเพื่อร่วมกันคิดค้นและพัฒนากิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์ทั้งขององค์กร รวมทั้งแนวทาง CSR ของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานทุกจังหวัด

ผลจากการระดมสมองในแต่ละจังหวัดผ่านโมเดล CSR Campus ทำให้สามารถรวบรวมประเด็น CSR ในสังคมอีสานได้ทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ได้แก่ เรื่องข้าวและเกษตรอินทรีย์ การฟื้นฟูแหล่งผลิตและอารยธรรมดั้งเดิม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ และการแก้ไขภาวะโลกร้อน

นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคเหนือ เดือนกรกฎาคมนี้ คณะวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จับมือเดินสายเปิดห้องเรียนและค้นหาโมเดล CSR ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csrcampus.com... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ 20CEOs20IDEAs) External Link [Archived]