Tuesday, December 12, 2006

ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย “ทฤษฎีใหม่”

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยที่กินบริเวณกว้างถึง 47 จังหวัด ทำให้พื้นที่เกษตรเสียหายประมาณ 5.38 ล้านไร่ รัฐบาลเองก็กำลังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือและจัดเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายหลังน้ำลด โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการถึง 13 คณะ เพื่อทำหน้าที่อำนวยการกำกับติดตามการป้องกันและช่วยเหลือในทุกด้าน และคาดว่าต้องใช้งบประมาณอย่างไม่เป็นทางการในการนี้ถึง 28,000 ล้านบาท

พระราชดำรัสเนื่องในวโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2538 หรือเมื่อ 11 ปีมาแล้วในเรื่อง “ทฤษฎีใหม่” น่าจะเป็นหนทางในการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายจากปัญหาอุทกภัยในเวลานี้ได้เป็นอย่างดี

“ทฤษฎีใหม่นี้ มีไว้สำหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติ ก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัย ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็ว โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไป ทำให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี ฉะนั้น จึงได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่”

ตัวอย่างของการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นขึ้นด้วยพระองค์เอง... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ พอเพียงภิวัตน์) External Link [Archived]

No comments: