Saturday, December 09, 2006

สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง

เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ฐานข้อมูลชุมชนที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต" (Slide Presentation, เอกสารประกอบการสัมมนา) External Link ภายใต้กลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 "สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง?" (Toward a Decade after the Economic Crisis: Lessons and Reforms) จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2549

No comments: