Monday, March 05, 2007

หนังสือ "เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร"

ปัจจุบัน ความสนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แผ่ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้กระทั่งองค์การสหประชาชาติ โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ยังได้จัดทำรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน" เพื่อนำไปเผยแพร่ใน 135 ประเทศทั่วโลก

กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผู้ที่เข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องของคนชนบท เป็นเรื่องเกษตรกรรม หรือสรุปเอาเองว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การไม่เป็นหนี้ การเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร และที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือ การใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่พยายามขวนขวายทำสิ่งใดๆ อย่างเต็มที่ หรือใช้เป็นเหตุผลเพื่อยอมรับสภาพที่เป็นอยู่

หนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไร เล่มนี้ เกิดขึ้นจากการค้นคว้ารวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พระราชทานไว้ในวโรกาสต่างๆ พร้อมด้วยคำอธิบายคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ประกอบขึ้นเป็นความพอเพียงตามนัยแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รวมถึงเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ตลอดจนคำอธิบายระดับและจุดหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือมีความหนา 100 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ใช้กระดาษถนอมสายตา ราคา 120 บาท ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หรือตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

เศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายถึง ...
...แค่การใช้จ่ายอย่างประหยัด
...การห้ามไม่ให้เป็นหนี้
...การเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร
...การไม่ขวนขวายทำสิ่งใดๆ อย่างเต็มที่
...เหตุผลเพื่อใช้ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไร ค้นพบได้ในหนังสือเล่มนี้


Audio File ฟังการย่อยเนื้อหาในหนังสือ "เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไร" ประกอบตัวอย่าง External Link

No comments: