Tuesday, January 30, 2007

การปฏิบัติธรรม ไม่ต้องไปไหนไกลเกินกว่าหัวใจตนเอง

ได้ไปร่วมเสวนาธรรมกับ ดร.สรยุทธ พจนารถ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย และคุณนงค์นาถ ห่านวิไล ผู้เขียนหนังสือรหัสชีวิต ในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติธรรม ไม่ต้องไปไหนไกลเกินกว่าหัวใจตนเอง” จัดโดยชมรมคนรู้ใจ เนื่องในงานเปิดตัวหนังสือ "รหัสชีวิต" ที่เป็นการเล่าประสบการณ์ชีวิตของบุคคล 10 คนในหลายแวดวง ทั้งนักเขียน นักวิชาการ และนักธุรกิจ อาทิ คุณศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา 'ดังตฤน' ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง คุณภัทริน ซอโสตถิกุล คุณอนุรุธ ว่องวานิช หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่จะสื่อสารให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับการทำงาน ไม่จำกัดวัย เพศ และสาขาอาชีพ

ช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ ยังได้แนะนำ 'ค่ายพักใจ ท่องเที่ยวข้างใน ไม่ไปไม่รู้' ข้อมูลสถานที่พักใจอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และศึกษาพระธรรมในวาระต่างๆ จำนวนถึง 26 แห่ง อาทิ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา วัดสนามใน จ.นนทบุรี วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร (วัดสระปทุม) จ.กรุงเทพฯ

No comments: