Monday, November 06, 2006

CSR ต่างกับ CG อย่างไร

คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance – CG) กับเรื่องการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ว่าสองเรื่องนี้มีความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยคนกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่า CSR นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ CG ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับเห็นว่า CG นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ต่างหาก ในบทความนี้ จะได้พยายามชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างเรื่องของ CG กับเรื่องของ CSR... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ CSR Knowledge) External Link [Archived]

No comments: