Monday, November 27, 2006

เก็บตกจากงานเศรษฐกิจพอเพียง: ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล

เมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2549 มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "เศรษฐกิจพอเพียง: ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับอีก 12 องค์กร ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่หลายส่วน จึงพยายามรวบรวมเป็นเนื้อหา "เก็บตก" จากงานไว้เท่าที่พอจะสืบค้นได้ดังนี้

- พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ External Link
- สมเด็จพระเทพฯ แนะใช้ “สติ-เรียนรู้”แก้ทุกข์คนไทย External Link
- เศรษฐกิจพอเพียง จุดเปลี่ยนประเทศไทย External Link
- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง External Link
- อภิชัย พันธเสน “เศรษฐศาสตร์พอเพียงอิงศาสนา เป็นยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์” External Link

No comments: