Thursday, September 28, 2006

ข้อเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอมีส่วนร่วมในทางการเมือง ด้วยการเสนอแนวความคิดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในแบบแบ่งเขตและในแบบบัญชีรายชื่อ โดยอาศัยกระบวนการออกเสียงประชามติในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพื่อเพิ่มบทบาทและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง

ข้อดีของรูปแบบที่นำเสนอสำหรับ ส.ส. แบบแบ่งเขต คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง จะต้องได้รับประชามติรับรองจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งนั้นๆ จึงสามารถเป็นผู้แทนได้ ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย ส่วนข้อดีของรูปแบบที่นำเสนอสำหรับ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ คือ บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่ประสงค์จะทำงานเพื่อประเทศชาติ จะมีความเป็นอิสระจากพรรคการเมือง และอาสาเข้ามาทำงานการเมืองได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จะมาจากการเลือกตั้งในระดับรายบุคคล แทนการเลือกแบบทั้งบัญชี ซึ่งจะสะท้อนความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ดีกว่าแบบเดิม

เอกสารข้อเสนอแนวทางใหม่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร PDF Format

No comments: