Thursday, October 11, 2012

CSR Thailand 2012

ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคมนี้ CSR Club ที่ก่อตั้งโดยบริษัทจดทะเบียน 27 แห่ง และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อปี 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.จะมีการจัดงานสัมมนาประจำปี CSR Thailand 2012 “License to operate: ปรับให้ทัน...สังคมเปลี่ยน” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เนื่องจาก CSR Club ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) เมื่อปี 2554 ร่วมกับองค์กรจากชาติสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ชุมนุมธุรกิจอินโดนีเซีย (Indonesia Business Links) หอการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย (International Chamber of Commerce-Malaysia) สันนิบาตมูลนิธิในสังกัดภาคเอกชนฟิลิปปินส์ (League of Corporate Foundations, Philippines) และกลุ่มความตกลงว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภาคเอกชนสิงคโปร์ (Singapore Compact for CSR) รวมทั้งมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ด้วย

วัตถุประสงค์สำคัญๆ ของ ASEAN CSR Network คือการแสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน เป็นที่พบปะพูดจาหารือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับหลักการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

งาน CSR Thailand ในปีนี้ จึงได้เชิญ Mr.Jerry Bernas ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ ASEAN CSR Network มาถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “Sharing ASEAN CSR experience” หลังจากการเสวนาในหัวข้อ “ภาคเอกชนขับเคลื่อน CSR ไปอย่างไรบ้าง” ที่นำการเสวนาโดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเช้า

ส่วนในช่วงบ่าย คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จะเป็นผู้นำการสนทนาในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โอกาสและทางออกของธุรกิจไทย” ตามด้วยการเสวนาเรื่อง “How to Change: บทเรียนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน”

และเนื่องจากความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน CSR ของหลายองค์กรที่ยังติดอยู่กับเรื่องของงบประมาณ ภาพลักษณ์ และการขาดความรู้ความเข้าใจ จึงยากต่อการส่งเสริมให้มีการพัฒนา CSR อย่างเป็นรูปธรรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จึงมีแนวคิดที่จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ CSR ของบริษัทจดทะเบียน สำหรับใช้เป็นกรณีศึกษาแห่งการประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กร และเพื่อเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ในงานนี้ ทาง CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จึงได้มีการจัดทำหนังสือ “CSR Thailand: 50 Good Practices in 2012” ซึ่งเป็นการประมวลเนื้อหาที่เป็นแนวปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจำนวน 50 บริษัท โดยใช้วิธีเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำมาประมวลและเรียบเรียงเป็นกรณีศึกษาใน 6 หมวด ได้แก่ ชุมชน ลูกค้า พนักงาน สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลองค์กร และสังคมโดยรวม

ในหนังสือเล่มนี้ ยังได้บรรจุเนื้อหาที่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนา CSR ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นจากผลการวิจัยของสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากแนวทางดังกล่าวเพิ่มเติม เผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน CSR Thailand 2012 ในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “CSR Thailand 2012” ได้ที่ www.thailca.com เพื่อจองสิทธิ์รับหนังสือ “50 Good Practices in 2012” ความหนา 130 หน้า ในงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย...(จากคอลัมน์ หน้าต่าง CSR) External Link [Archived]

No comments: