Sunday, February 15, 2009

รายงานพิเศษ: CSR ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

1. CSR ขับเคลื่อนสังคมไทย แปลงวิกฤติเป็นโอกาส
2. ฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยกลไกซีเอสอาร์
3. เปิดโมเดล "Inclusive Business" ยึดหลัก "ธุรกิจไม่ปิดกั้น"
4. เอกชนชูแนวทาง CSR เร่งด่วน กลไกฝ่าวิกฤติระยะสั้น


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) พิสูจน์แล้วว่ามีผลต่อการเยียวยาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นหากแวดวงธุรกิจ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านกำลังคน กำลังทรัพย์ และช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่า "ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ" ก็เชื่อแน่ว่าสังคมไทยจะได้รับการเยียวยา ปัญหาทุเลาลง โดยเฉพาะในห้วงเวลาแห่งวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เต็มไปด้วยปัญหารุมเร้ารอบด้าน " กรุงเทพธุรกิจ" นำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ ติดต่อกัน 4 ตอน โดยคุณศรัญยู ตันติเสรี

No comments: