Thursday, July 05, 2012

วาระ 50+20 : การศึกษาเพื่อความยั่งยืน

สัปดาห์นี้ ขอรายงานควันหลงจากการประชุมใหญ่ 2 งาน คือ การประชุมก่อน Rio+20 (13-20 มิ.ย.) ที่บราซิล และการประชุม World Ethics Forum 2012 (28-30 มิ.ย.) ที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีหัวข้อในเรื่องเดียวกันอยู่เรื่องหนึ่งคือ วาระ 50+20 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากหลักการพัฒนาเพื่อให้เป็นเลิศในโลก (best in the world) มาสู่การพัฒนาบ่มเพาะเพื่อให้เป็นเลิศแก่โลก (best for the world)

ที่มาของความริเริ่ม 50+20 ก่อตัวขึ้นจากสามแหล่ง โดยแหล่งแรกมาจากสภาวิทยาลัยการบริหารธุรกิจโลกเพื่อการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน (World Business School Council of Sustainable Business: WBSCSB) เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 โดยนักวิชาการและคณบดีวิทยาลัยการบริหารธุรกิจจากทั่วโลกที่รวมตัวกันเพื่อที่จะทลายกำแพงการศึกษาด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจแบบเดิม ให้มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง

อีกแหล่งหนึ่งเป็นความริเริ่มในภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อโลก (Globally Responsible Leadership Initiative: GRLI) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้นำในภาคธุรกิจและในภาคการศึกษา มีจุดกำเนิดในช่วงต้นปี 2546 โดยมีหลักการแรกเริ่มของกลุ่มว่า "FIRST WHO, THEN WHAT” และได้พัฒนาเรื่อยมาจนมาถึงการก่อตั้งโครงการ SB21 เพื่อพัฒนาพิมพ์เขียวสำหรับวิทยาลัยการบริหารธุรกิจในศตวรรษที่ 21

ขณะที่ สหประชาชาติก็ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักการศึกษาด้านการบริหารจัดการที่รับผิดชอบ (Principles of Responsible Management Education: PRME) ในปี 2550 ด้วยความร่วมมือของผู้นำในภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานของหลักการศึกษาด้านการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบเผยแพร่สู่ภาคการศึกษา ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และวิทยาลัยการบริหารธุรกิจต่างๆ ได้ร่วมลงนามรับหลักการนี้แล้วจำนวน 456 แห่ง (มีมหาวิทยาลัยของไทย 2 แห่ง)

โดยเมื่อเดือนมกราคม 2554 ทั้งสามองค์กรได้บรรลุข้อตกลงที่จะช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการร่วมกัน ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า 50+20 (มาจากตัวเลขระยะเวลา 50 ปี นับตั้งแต่ที่วาระการศึกษาด้านการบริหารจัดการได้ถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษ 1950 บวกกับตัวเลขระยะเวลา 20 ปีนับจากการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อปี ค.ศ. 1992)

โครงการ 50+20 มีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการ โดยได้มี การจัดทำวาระ 50+20 ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ความท้าทาย แนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอในช่วงการประชุม Rio+20 ที่ผ่านมา (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://bit.ly/50plus20)

เอกสารวิสัยทัศน์ฉบับนี้ ใช้ระยะเวลาในการจัดทำราว 18 เดือน โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำ นักการศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการประมวลตัวอย่างและมาตรฐานของการทำงานร่วมกัน (มากกว่าแนวทางการแข่งขัน) ทางการศึกษา ที่จะนำไปสู่บรรทัดฐานใหม่ในการศึกษาด้านการบริหารจัดการ

ภายใต้ความร่วมมือของ WBSCSB, GRLI และ PRME ในโครงการนี้ นอกจากการเผยแพร่เอกสารวาระ 50+20 ฉบับดังกล่าวแล้ว ทั้งสามองค์กรยังมีแผนที่จะจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการในอนาคต รวมทั้งการริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการบริหารธุรกิจทั่วโลก เพื่อนำเสนอกรณีศึกษา วิถีการปฏิบัติ และหนทางที่คิดค้นขึ้นใหม่ในการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารธุรกิจใหม่ 5 แห่งในแต่ละภูมิภาค (เอเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา) เพื่อเป็นต้นแบบของวิทยาลัยการบริหารธุรกิจแนวใหม่ด้วย

อย่างน้อยที่สุด เราได้เห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาทำงานและมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรทางการศึกษาที่มีอิทธิพลทางความคิดแก่มวลมนุษย์มาร่วมครึ่งชีวิต ซึ่งภาคการศึกษาเอง ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการพัฒนาที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ และจะต้องตระหนักถึงปัจจัยที่จะต้องปรับรื้อรากฐานทางความคิดเพื่อให้สอดรับกับบริบทของโลกปัจจุบันไม่มากก็น้อย...(จากคอลัมน์ หน้าต่าง CSR) External Link [Archived]

No comments: