Monday, October 09, 2006

ซีเอสอาร์ : คือ "หน้าที่" หรือ "การอาสา"

การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ หรือเกิดจากการอาสาที่จะปฏิบัติ เป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องซีเอสอาร์อยู่ไม่น้อย บ้างก็ยืนยันว่าซีเอสอาร์เป็นเรื่องที่ต้องมีกรอบกฎหมายบังคับ บ้างก็เห็นต่างว่าซีเอสอาร์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากจิตสำนึกโดยไม่มีการบังคับ ในบทความนี้ จะได้พยายามชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างซีเอสอาร์ที่เกิดจากการบังคับกับซีเอสอาร์ที่เกิดจากการอาสา... (อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ CSR Knowledge) External Link [Archived]

No comments: