Monday, February 27, 2017

ภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมา เป็นแบบ Pendulum Economy คือ มีลักษณะแกว่งไปมาระหว่างขั้วนอกประเทศและขั้วในประเทศ สมัยหนึ่ง เน้นส่งออก มาตรการส่งเสริมต่างๆ ก็เทไปในทางที่ให้ความสำคัญกับตลาดนอกประเทศ เมื่อถึงจุดที่ตัวเลขส่งออกปั้นไม่ได้มากกว่านี้แล้ว ก็หวนกลับมาเน้นท้องถิ่น การอัดฉีดทรัพยากรลงสู่ชุมชน จังหวัด และภูมิภาค เป็นมาตรการชุดปัจจุบันที่หยิบฉวยมาใช้ ตุ้มน้ำหนักทางเศรษฐกิจ สมัยนี้ จึงสวิงกลับมาหาตลาดในประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยโจทย์ที่ท้าทาย วนเวียนอยู่ที่ นอกจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐแล้ว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะทำให้กำลังซื้อในภาคครัวเรือน (หน่วยบริโภค) เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ และการลงทุนของภาคเอกชน (หน่วยผลิต) จะตามมาจริงหรือไม่

แต่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตหรือหดตัว หรือจะเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ บทบาทหนึ่งของภาคเอกชนที่ต้องดำรงอยู่ คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) โดยเฉพาะความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ ที่เป็นการดูแลป้องกันและบรรเทาเยียวยาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประกอบการ รวมถึงการส่งมอบผลกระทบทางบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นที่การใช้ขีดความสามารถหลักในธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกิจการที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างให้เกิดการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ไปจนถึงสังคมในวงกว้าง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปีนี้ บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่มีเข็มมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีโจทย์อยู่ที่การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ ซึ่งได้รับการรับรองโดย 193 ประเทศรวมทั้งไทย ในเวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 มาผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานที่เป็นปกติประจำวัน โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า เกิดเป็นผลกระทบที่พึงประสงค์ต่อท้องถิ่นที่เป็นสังคมใกล้กับกิจการ ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในสังคมไกลออกไป

สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 โดยจะมีการจัดแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” พร้อมการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ได้มีแนวทางการดำเนินงานในทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบที่คาดหวังสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อเพื่อขอสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ info@thaipat.org


จากบทความ 'CSR Talk' ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ External Link [Archived]

No comments: