Thursday, March 19, 2015

การต่อต้านทุจริต เฟส 2

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา


พร้อมกับได้สนับสนุนให้มีการประเมินระดับการพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนต่อความคืบหน้าในด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการใช้เกณฑ์ประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1: มีนโยบาย (Committed) ระดับ 2: ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) ระดับ 3: มีมาตรการป้องกัน (Established) ระดับ 4: ได้รับการรับรอง (Certified) และระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)

ถือเป็นปฐมบทของการต่อต้านการทุจริต ในเฟสแรก (ปี 2557)

ผลประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี พ.ศ.2557 จากจำนวนบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งสิ้น 567 แห่ง พบว่า มี 344 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.67 ได้คะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ขึ้นไป (คือ บริษัทแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารและขององค์กร ว่ามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต) และผลการสำรวจยังพบว่า มีบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว จำนวน 176 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.04 ที่เหลือเป็นการเปิดเผยเพียงบางส่วน จำนวน 47 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.29

ตามแผนงานของสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในรูปของดัชนีความคืบหน้า 5 ระดับ ด้วยเกณฑ์การประเมินเดียวกันกับที่ใช้ในบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และจะทำการเปิดเผยดัชนีความคืบหน้าของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคราะห์ ภายในปี พ.ศ. 2558 ด้วย


นอกจากนี้ ยังมีความริเริ่มที่จะให้มีตราสัญลักษณ์ “กองทุนร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน” เช่น กองทุนที่ลงทุนเฉพาะในบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านการทุจริตในระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แสดงตราสัญลักษณ์ในเอกสารของกองทุน เช่น ข้อมูลส่วนสาระสำคัญ (Fund Fact Sheet) หนังสือชี้ชวน และในเอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนด้วย

การต่อต้านทุจริต ในเฟส 2 (ปี 2558) กำลังเริ่มต้นขึ้น นับจากนี้...(จากคอลัมน์ หน้าต่าง CSR) External Link [Archived]

No comments: