Friday, July 08, 2005

บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ได้ไปบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์" ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Thailand ICT Alliance" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีข้อเสนอในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนที่ควรมีความเหมาะสมกับระดับของกิจการ แยกตามระดับบรรษัท (Corporation) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มหัตถกรรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก (OTOP) โดยใช้ในแนวทาง (Approach) ทั้งด้วยวิธีการแข่งขัน (Competition) และวิธีการร่วมมือกัน (Cooperation) เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาในแบบกระจุกตัว ที่ก่อให้เกิด Digital Divide

ในข้อเสนอยังได้ให้ตัวอย่างของการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก โดยการประยุกต์แนวคิดของเรียลลิตี้โชว์อย่าง AF และ Big Brother เพื่อหันเหกิจกรรมที่ภาครัฐมักจะใช้วิธีการจัดประกวดแข่งขัน (Competition) ให้รางวัล มาเป็นการร่วมมือกันทำงาน (Cooperation) มากขึ้น พร้อมทั้งเสนอให้ตัวแทนในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นผู้ริเริ่มจัดทำสมุดปกขาวยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ระยะ 3 ปี) โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ทุนสนับสนุน ซึ่งจะทำให้ได้มุมมองเชิงลึกและมีความสอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรม มากกว่าการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือนักวิชาการเป็นผู้จัดทำ

เอกสาร PowerPoint ที่นำเสนอประกอบการบรรยาย PDF Format

No comments: